Articles online first have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Optimal sensitivity for unequal arm time-delay interferometry
LI Zhixiang, JIAO Jiageng, SHI Junxi, LAI Jingqi, TIAN Yu
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2024011
Abstract FullText HTML
Environment informations indicated by the major ions concentration records in the Noijin Kangsang ice core from the southern Tibetan Plateau
QI Weihuan, LI Zhen, WANG Jiajia
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2024034
Abstract FullText HTML
A robust test for genetic association analysis
CAI Dingjiao, TONG Xingwei
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023256
Abstract FullText HTML
Universal theory of third-order nonlinear polarization in isotropic media
YANG Guoxia, LI Haojie, LYU Bokun, JIA Qianwen, LIU Dahe, SHI Jinwei, GONG Wenping
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2024004
Abstract FullText HTML
Characteristics of the Migration of Cultivated Land Gravity Center and Evaluation of Its Climate Suitability in China
ZHU Peitian, MA Yonghuan, CHEN Peixian, LI Lei, GUO Ruixue
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023231
Abstract FullText HTML
Research on the development types of characteristic towns in Xiongan New Area from the perspective of “Suitability-Development”
CAI Yahan, DENG Yawen, JIANG Weiguo
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023217
Abstract FullText HTML
Hydrodynamic modelling of flash flood processes in the typical regions in the upper Yellow River basin
WANG Huimin, LUAN Jinkai, MA Ning
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2024045
Abstract FullText HTML
Efficient quantum state tomography method based on convolutional neural networks
SUN Qian, JIANG Nan
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023258
Abstract FullText HTML
Dynamic Risk of Urban Flooding/Waterlogging Processes Considering Spatial Heterogeneity of Underlying Surface
SHU Xinyi, XU Zongxue, YE Chenlei, LIAO Ruting, HUANG Yixuan, WANG Jingjing, JIA Shuhui
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023251
Abstract FullText HTML
Construction and functional analysis of the core microbial community during the degradation process of omethoate
XUAN Yuanyan, SUN Yujiao, YING Meng, ZHAO Juanjuan
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023214
Abstract FullText HTML
The dynamic changes of waterbird diversity in Dongzhai Harbor of Hainan
LIN Yiting, LU Gang, CAI Ting, ZHANG Xibin, FENG Erhui
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023260
Abstract FullText HTML
Effects of mitochondrial division gene dnm1 deletion on mitosis and energy metabolism in Schizosaccharomyces pombe
ZHANG Ding, YU Wen, LIU Mengnan, QING Xin, DING Xiang, HOU Yiling
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023229
Abstract FullText HTML
Effect of artificial reefs construction on biological connectivity of Charybdis japonica in Juehua Island, Bohai Sea
ZHANG Zhaoheng, WU Yuan, ZHANG Ziyue, SUN Tao, YANG Wei
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023230
Abstract FullText HTML PDF
Spatial heterogeneity of ecosystem services and its influencing factors differed in different forests in Beijing
LU Yifei, LI Xinhao, ZHAO Hongxian, HAN Cong, LIU Xinyue, MAO Jun
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023206
Abstract FullText HTML PDF
Construction of ecological security pattern of water conservation in the upper reaches of the Yellow River basin (Sichuan section) based on ecological network approach
LIU Shiliang, WANG Qingbo, MIAO Chiyuan, DONG Yuhong, SUN Yongxiu, YU Lu
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023137
Abstract FullText HTML PDF
Refined classification of wetland in Hangzhou City based on Google Earth Engine (GEE) and Sentinel-2 imagery
PAN Chen, HOU Hao, TANG Wei, JIANG Weiguo, WANG Pin, HU Tangao
DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023136
Abstract FullText HTML PDF
Category
Gradient estimates for some elliptic equation
ZHU Qiuyang, ZHANG Wei
2024, 60(2): 161-168. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2022283
Abstract FullText HTML PDF
The eigenvalue and eigenvector of a non-Hermitian Hamiltonian
FAN Yingying, CAO Qinqin, SUN Baoxi
2024, 60(2): 169-175. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023239
Abstract FullText HTML PDF
Theoretical simulation and experimental study of the polycapillary neutron focusing lens
CUI Jingduo, LIU Zhiguo, WEN Jinfu, PAN Qiuli
2024, 60(2): 176-182. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023089
Abstract FullText HTML PDF
The influence of plasma density on the optimal beam-loading in plasma wakefield acceleration
HUANG Kaiguo, AN Weiming
2024, 60(2): 183-189. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023166
Abstract FullText HTML PDF
Microsatellite and sex identification primers for the white-tailed sea eagle
YUAN Jiatong, NIU Wenhui, ZHANG Yizhuo, JIA Ting, HE Shaochun, BAO Lei
2024, 60(2): 190-194. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023219
Abstract FullText HTML PDF
Anti-bacterial effects of modified magnesium-based hydrotalcite
SUN Lijie, GAO Xuewei, YAN Dongpeng, WANG Xinrui
2024, 60(2): 195-202. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023211
Abstract FullText HTML PDF
Driving factors for urban flooding/waterlogging in different zones in Jincheng city
SHU Xinyi, XU Zongxue, YE Chenlei, LIAO Ruting, HUANG Yixuan, WANG Jingjing, JIA Shuhui
2024, 60(2): 203-217. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023204
Abstract FullText HTML PDF
Intensive and safe utilization of regional water resources:case of Beijing
YANG Rongxue, HONG Mei, GAO Yuanyuan, WANG Hongrui, YU Song, YUAN Haohan
2024, 60(2): 218-223. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2022254
Abstract FullText HTML PDF
Evaluating plantation ecosystem services at Beijing Badaling National Forest Farm
MAO Jun, WANG Liping, GAO Yonglong, YAO Yonggang, KUI Jichao, LI Weibing, TIAN Yun, LIU Peng, ZHA Tianshan
2024, 60(2): 224-232. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023064
Abstract FullText HTML PDF
Impact of urban development on natural comfort of human living environment in Beijing-Tianjin-Hebei region
BAI Yuhong, QIN Xinya, ZHAO Xiang, SUN Zhongping
2024, 60(2): 233-241. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023056
Abstract FullText HTML PDF
Influence of developing phase of El Niño events on summer extreme precipitations in eastern China
PU Yuli, HONG Qin, FENG Juan
2024, 60(2): 242-249. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023035
Abstract FullText HTML PDF
Detection of changes in land use and evaluation of ecological quality in the Xiong’an New Area from 2013 to 2021 from Landsat images
ZHU Guoliang, JIANG Bo, LIU Yufei
2024, 60(2): 250-259. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2022338
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of land transfer process by energy flow model: case of the Taihang Mountain area in Hebei province
FAN Weiguo, CHEN Kehan, WEI Hejie, CHEN Nan, DONG Xiaobin
2024, 60(2): 260-269. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023135
Abstract FullText HTML PDF
Spatiotemporal characteristics of extreme precipitation in the Yellow River basin based on CMIP6
FENG Anlan, ZHANG Qiang, SONG Jinbo, WANG Gang, WU Wenhuan
2024, 60(2): 270-284. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023020
Abstract FullText HTML PDF
Extraction of high-precision water area of Taihu Lake on the monthly scale from 1985 to 2020
ZHANG Xinchen, ZHU Yinuo, YE Aizhong
2024, 60(2): 285-292. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2023057
Abstract FullText HTML PDF
Construction and empirical study of motor skills evaluation system for 3-6 years old ASD children with body brain comprehensive evaluation
ZHU Yan, ZHANG Xiaoyan, LIU Xiaohui, LIU Qiushi, GE Jiaojiao, GUO Meitong, ZHEN Zhiping
2024, 60(2): 293-301. DOI: 10.12202/j.0476-0301.2022297
Abstract FullText HTML PDF